Image authors: V. Konokhov
Image copyright: Novosibirsk State University

PDF

Panel 3


Page authors: V. Konokhov