Image authors: V. Konokhov
Image copyright: Novosibirsk State University

PDF

Panel 4

Method

  • Retouch, Engraving

Page authors: V. Konokhov