Image authors: V. Konokhov
Image copyright: Novosibirsk State University

PDF

Panel 8

Method

  • Retouch

Page authors: V. Konokhov