Image authors: V. Konokhov
Image copyright: Novosibirsk State University

PDF

Panel 7

Epoch

  • Neolithic

Method

  • Retouch

3D Models


Page authors: V. Konokhov