Image authors: V. Konokhov
Image copyright: Novosibirsk State University

PDF

Panel 9

Epoch

  • Neolithic

Method

  • Engraving

Page authors: V. Konokhov